Colofoon

Impressum / Gebruiksvoorwaarden

FysioNetwerk Nederland

Postbus 1835
D-27739 Delmenhorst

Scheunebergstr. 18
D-27749 Delmenhorst

E-mail: info@fysio-netwerk.com

Frederik Deemter / Ute Schröder-Wolters

BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES

Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FysioNetwerk Nederland is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van FysioNetwerk Nederland. Indien u enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: “software”) afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. FysioNetwerk Nederland en/of hun (mogelijke) leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

UITSLUITINGEN

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET, AANGEBODEN. FYSIONETWERK NEDERLAND AANVAARDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT. TEVENS GARANDEERT FYSIONETWERK NEDERLAND NIET DAT DE INFORMATIE EN/OF FACILITEITEN DIE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK ZIJN, ALTIJD ACCURAAT, VOLLEDIG OF UP-TO-DATE ZIJN, NOCH DAT DEZE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DE GEBRUIKER VAN DEZE WEBSITE STEMT IN MET ALLE KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT, KAN FYSIONETWERK NEDERLAND, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, GELIEERDE PRAKTIJKEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL, INCLUSIEF HET MATERIAAL IN EN/OF FACILITEITEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, INDIRECT, BIJZONDER OF VOORTVLOEIEND VERLIES OF SCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMEN, WINST OF KANSEN, EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN, ZELFS INDIEN FYSIONETWERK NEDERLAND OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE VERLIEZEN OF SCHADE, EN ZELFS INDIEN DEZE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAREN. INDIEN DEZE CLAUSULE NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFDWINGBAAR IS OP BASIS VAN DE BETREFFENDE WETGEVING IN ENIGE RECHTSMACHT, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN FYSIONETWERK NEDERLAND HET GEHEEL VAN DE SCHADE, HET VERLIES EN CLAIMS (VOORTVLOEIENDE UIT EEN CONTRACT, OF UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U (MOGELIJK) HEBT BETAALD VOOR DE LICENTIEDEELNAME AAN FYSIONETWERK NEDERLAND.

SCHADELOOSSTELLING

Hierbij stemt u in FysioNetwerk en hun medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die komen van: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van de Gebruiksvoorwaarden

LINK OP DEZE SITE

Op deze site bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

WIJZIGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

FysioNetwerk Nederland behoudt het recht iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de algemene gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijk om iedere keer dat u de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen om te kijken, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen. We behouden ons ten aller tijde het recht voor, om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

TOEPASSELIJK RECHT

Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wetten te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Utrechtse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de wetten van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied of deze rechtbank

OVERIGE BEPALINGEN

Om rechtsgeldig te zijn moet iedere verklaring van afstand op een bepaling van deze voorwaarden schriftelijk ingediend worden en getekend worden door FysioNetwerk Nederland. Een verklaring van afstand op een bepaling is niet van toepassing op andere bepalingen, en geldt niet als continuerende verklaring van afstand in de toekomst. Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten, en zullen niet onderhevig zijn aan wijzigingen tenzij in geschrift en ondertekend door u,

FysioNetwerk Nederland.